WARIDO Tax, s.r.o.

Společnost WARIDO Tax, s.r.o. NOVĚ nabízí městům a obcím odbornou pomoc při plnění povinností, ke kterým patří výkon kontroly vlastních příspěvkových organizací, a to na základě zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obce jsou rovněž povinny zajistit finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, a to na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Právě z těchto důvodů nyní nabízíme službu

Účetní a daňové poradenství pro příspěvkové organizace, kontrola hospodaření příspěvkové organizace a veřejnosprávní kontrola

Cílem kontroly není „sankcionovat“, ale zavést řád a dohlížet na efektivitu hospodaření
příspěvkové organizace.
Včasným odhalením nedostatků a jejich případným odstraněním, se může předejít zjištěním, které pak mají za následek placení penále, odvod za porušení rozpočtové kázně nebo dokonce zpronevěru veřejných prostředků.
Jinak řečeno, cílem kontroly je jak prevence nehospodárného nakládání s veřejnými
prostředky a případného kriminálního jednání, tak i odhalení nedostatků a nezákonného
jednání dříve, než škody narostou do milionů.
Přestože některá města mají na veřejnosprávní kontroly vyčleněného zaměstnance
(veřejnosprávní kontrolu musí provádět zaměstnanec obce), bývají auditorské a poradenské společnosti přizvány k provedení veřejnosprávní kontroly z důvodu svých znalostí v oboru.

I. Služby pro: „obce, které zřizují příspěvkové organizace“

Kontrola a audit
a. kontrola účetnictví (správnost vedení účetnictví dle platné legislativy)
b. kontrola hospodaření s veřejnými prostředky – veřejnosprávní kontrola
c. kontrola prováděná dle obecně závazných právních předpisů a jiných předpisů
schválených orgány obce, kterými jsou příspěvkové organizace povinny se
řídit
d. vypracování plánů kontrol, zpracování vnitřního kontrolního systému p. o.

Vzdělávání
a. účetnictví příspěvkových organizací
b. orientace v účetních výkazech pro orgány obce, identifikace rizikových
ukazatelů
c. vztah mezi obcí a příspěvkovou organizací (povinnosti, doporučení) –
především pro menší obce
d. kontrola příspěvkové organizace zřizovatelem – co a jak kontrolovat, jak včas
zjistit možné problémy

II. Služby pro: Příspěvkové organizace - školy, zájmové organizace, kulturní domy,
nemocnice, domovy seniorů, muzea, knihovny, galérie atd.

Účetnictví
a. vedení účetnictví
b. rekonstrukce účetnictví
c. poradenství v oblasti účetnictví
d. zpracování vnitřních směrnic

Daně
a. zpracování DPH
b. vypracování ostatních daňových přiznání
c. poradenství v oblasti daní

Vzdělávání
a. účetnictví příspěvkových organizací
b. orientace v účetních výkazech pro orgány obce, identifikace rizikových
ukazatelů
c. vztah mezi obcí a příspěvkovou organizací (povinnosti, doporučení) –
především pro menší obce
d. kontrola příspěvkové organizace zřizovatelem – co a jak kontrolovat, jak včas
zjistit možné problémy

Zamknij