WARIDO Group - audit, účetnictví, daňové poradenství v České republice, Polsku a Slovensku

Mezinárodní konzultanti:

+420 734 516 140

 

Firma v Polsku

ÚVOD K PROBLEMATICE

Zákonodárce povoluje provádět zahraničním podnikatelským subjektům podnikatelské činnosti v Polsku za stejných podmínek jako tuzemským polským podnikatelům pokud splňují tyto podmínky:

 • podnikatelský subjekt pochází z členských států Evropské Unie;
 • podnikatelský subjekt pochází ze státu, který je členem Evropského sdružení volného obchodu (ESVO);
 • podnikatelský subjekt pochází ze státu, který je stranou ve smlouvě o evropském hospodářském prostoru (EHP);
 • podnikatelský subjekt pochází ze státu, který neuzavřel smlouvu o Evropském hospodářském prostoru, ale je tuzemským podnikatelským subjektem zahraničního vlastníka pocházejícího ze státu, který je členem státu, který uzavřel smlouvu mezi EU a jejími členy a obsah této smlouvy mu toto umožňuje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj5TFeFPyFw&feature=youtu.be

Zákon používá formulaci „zahraniční osoba”.

Tímto pojmem se rozumí:

 1. fyzická osoba bez polského občanství;
 2. právnická osoba, která má sídlo v zahraničí;
 3. organizační jednotka, která není právnickou osobou, ale je způsobilá k právním úkonům a její sídlo je v zahraničí

Za zahraniční podnikatelský subjekt je považován zahraniční subjekt, který provádí podnikatelskou činnost v zahraničí.

Zahraniční podnikatelé, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, mohou hospodářskou činnost v Polsku provozovat pouze jako:

 • komanditní společnosti
 • akciové komanditní společnosti;
 • společnosti s ručením omezeným;
 • akciové společnosti;

A taky se mohou k těmto formám společností připojovat nebo nakupovat či přebírat jejich podíly nebo akcie. To neplatí v případě, že se tato skutečnost řídi ostatními předpisy a zákony dle obsahu mezinárodních umluv.

Možnost zahájení a provozování hospodářské činnosti zahraničním podnikatelským subjektem v Polsku je podmíněná získáním koncese, záleží na vybraném profilu budoucí hospodářské či podnikatelské činnosti. Získání koncese je nutné v případě, že se bude hospodářská aktivita zahraničního podnikatelského subjektu týkat:

 • vyhledávání a prozkoumávání uhlovodíkových a pevných ložisek nerostů, které podléhají těžebnímu zákonu, průzkumu a zkoumání podzemních komplexů, skladování oxidu uhličitého, dobývání ložisek nerostných surovin, podzemního beznádržového skladování látek, podzemního skladování odpadu a skladování oxidu uhličitého v podzemí.
 • výroby a prodeje výbušnin, zbraní a střeliva, výrobků a technologií pro vojenské účely a policii.
 • výroby, zpracování, skladování, přepravy a distribuce paliv a energie
 • přepravy oxidu uhličitého na místo určené ke skladování v podzemí
 • ochrany lidí a jejich majetku
 • šíření rozhlasového a televizního vysílání s výjimkou vysílání šířeného výhradně pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT), u kterých nedochází k šíření signálu nadzemními, satelitními nebo kabelovými systémy.
 • leteckých přeprav
 • provozování kasin a heren

Vyžaduje se, aby v případě kapitálových respektive akciových společností, společností s ručením omezeným a komanditních akciových společností byly veškeré doklady a informace zveřejněny v Obchodním rejstříku, jak ukládá zákon o Celostátním soudním registru (KRS). Zveřejněná data o společnostech musí být rovněž publikována v Soudním ahospodářském monitoru, a to s dodržením čtrnáctidenní lhůty od data uskutečnění takovéto události.

Nahoru

Skupina WARIDO zaměstnává více než 50 osob v České republice, Polsku a Slovensku.

Do našeho týmu patří přední odborníci v oblasti účetnictví, daní, práva a financí.

WARIDO Group a.s
Poděbradova 2738/16
CZ 702 00 Ostrava
sekretariat@warido.cz
tel. +420 596014222

Warido.cz